برگزاری کارگاه آموزشی حضوری مفهوم ابعاد بازاریابی در کتابخانه ها در کتابخانه مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی حضوری مفهوم ابعاد بازاریابی در کتابخانه ها در کتابخانه مرکزی

323021.mp3 برگزاری کارگاه آموزشی حضوری مفهوم ابعاد بازاریابی در کتابخانه ها در کتابخانه مرکزی
:
کلیدواژه ها
{author_name}
Authors picture :

زینب اردلانی
عکاس

زینب اردلانی

Template settings