رسالت و اهداف کتابخانه بیمارستان هاشمی نژاد
 
- شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و محققان
- گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی مورد نیاز مراجعین
- ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی آنان
- راهنمایی و آموزش به مراجعین در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
- فراهم نمودن زمینههای تحقیق و پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیات علمی
- تهیه و گسترش منابع الکترونیکی

ماموریت و رسالت کتابخانه بیمارستان هاشمی نژاد

شناسایی و تامین اطلاعات پزشکی در زمینه اورولوژی ، نفرولوژی و بیماری های مربوط به کلیه و مجاری ادراری در  حمایت از ارائه آموزش، پژوهش و یادگیری و مراقبت های بالینی

چشم انداز کتابخانه بیمارستان هاشمی نژاد

افزایش توانمندی و ارتقای سطح فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مراقبتهای بالینی دانشجویان، کارکنان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی

تامین مجموعه ی اطلاعاتی غنی و به روز برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مراقبتهای بالینی کاربران

ارائه خدمات و امکانات نوآورانه با بالاترین کیفیت

ارائه برنامه های آموزشی جهت مدیریت دانش ومهارتهای عملی مبتنی بر شواهد

بکارگیری کارکنان ماهر و حرفه ای و پاسخگو جهت ارائه خدمات اساسی و ضروری

فراهم آوری فضای مناسب برای یادگیری، تحقیق و پژوهش

 

 

Template settings