کارشناس کتابخانه: خانم زینب اردلانی - کارشناس کتابداری پزشکی


محل واحد کتابخانه: طبقه دوم ساختمان اصلی بیمارستان - قسمت اداری
تلفن تماس : ۸۱۱۶ داخلی 330
آدرس ایمیل : hkc.educationgmail.com
وب سایت : libhkc.iums.ac.ir

Template settings