رسالت و اهداف کتابخانه بیمارستان هاشمی نژاد
 
- شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و محققان
- گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی مورد نیاز مراجعین
- ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی آنان
- راهنمایی و آموزش به مراجعین در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
- فراهم نمودن زمینههای تحقیق و پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیات علمی
- تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
Template settings